تعمیرات مایکروفر

تعمیرات مایکروفر

تعمیرات مایکروفر : مایکروویو، امواج رادیویی با طول موج کوتاه هستند که مثل پرتوهای قابل رویت نور بخشی از طیف الکترومغناطیسی را تشکیل می دهند.

امواج کوتاه بیشتر برای برنامه های تلویزیونی، رادار و تلفن همراه بکار می رود .

در صنعت هم برای فرآوری مواد و در آشپزخانه برای پختن غذا از آن استفاده می شود.

این امواج در برخورد با یک ماده ممکن است منعکس، منتشر یا جذب شوند. مواد فلزی این امواج را کاملاً منعکس می کنند.

مواد غیرفلزی مثل شیشه و پلاستیک امواج را از خود عبور میدهند.

موادی که دارای آب هستند مانند غذاها انرژی این امواج را جذب می کنند.

تعمیر ماکروفر
h312h14

در این دستگاه یک وسیله الکترونیکی بنام گلنترون برای تولید امواج مایکروویو بکار رفته.

امواج تولید شده وارد فضای بسته اجاق فلزی شده از دیواره ها منعکس و توسط غذا یا مایع داخل آن جذب شود. امواج در غذا نفوذ کرده.

مولکولهای آب داخل آنرا ۱۰x۲۴۵۰بار و یا ۱۰x۹۵۰بار در ثانیه تکان داده و جابجا میکند با ایجاد سایش مولکولی تولید گرما کرده.

به طوری که مدت پخت در مایکروویو معمولاً بسیار کوتاه و خیلی کوتاهتر از اجاقهای معمولی است.

میزان گرما بستگی به رطوبت، شکل و حجم دارد.

به دلیل وجود گرمای غیریکنواخت در برخی غذاها ممکن است سطح غذا گرم شود.

تعمیر ماکروویو

اما دمای مرکزی آن نزدیک به جوش باشد یا در بعضی غذاها ممکن است نقاطی کاملاً پخته و نقاطی نپخته باقی بماند.
دستگاههای جدید مایکروویو دارای سینی گردان هستند .

تا اینکه اشعه بطور یکنواخت به تمام سطح ماده غذایی برسد.

امواج مایکروویو به عمق ۳ تا ۵ سانتی متری غذا (بر حسب ترکیب ماده غذایی) نفوذ می کند.

بنابراین، هنگامی که قطعات کوچک ماده غذایی در معرض امواج مایکروویو قرار می گیرند.

تابش کاملاً در آن نفوذ می کند و حرارت در تمام ماده غذایی تولید می گردد .

منجر به پخت سریع می گردد.

قطعات بزرگتر ماده غذایی آهسته تر می پزند پس قطعات را نسبتاً کوچکتر انتخاب کنید تا پخت یکنواخت داشته باشید.

اگر آب در ماده غذایی یکسان پخش شده باشد، بهتر و سریعتر پخته می شود.

تهران-میدان انقلاب بسمت میدان آزادی-جمالزاده شمالی-تقاطع نصرت-ساختمان ۹۸-واحد۳
۰۲۱۶۶۹۲۲۳۷۹—–۰۲۱۶۶۹۳۵۹۲۱